Ochrana osobných údajov – Priva.sk

Ochrana osobných údajov

1. Prenajímateľ je na základe uzatváraného / uzatvoreného zmluvného vzťahu oprávnený spracúvať údaje a osobné údaje podnikateľa alebo fyzickej osoby - jednotlivca, ktoré vstupujú / vstúpili s Prenajímateľom do zmluvného vzťahu (ďalej len "Nájomca"):

1.1 Údaje Nájomcu - právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa: obchodné meno a sídlo, miesto podnikania, mená, trvalé bydliská, rodné čísla, dátumy narodenia, čísla OP členov štatutárnych orgánov, osôb oprávnených konať v mene Nájomcu tzv. splnomocnených osôb, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné údaje (kontaktné adresy, telefónne a faxové čísla, emailové adresy), údaje o platbe (údaje o bankovom účte, spôsob platby, údaje o platobnej /kreditnej karte a ostatné údaje o platobnom styku), čísla vernostných kariet, vlastnoručný podpis, odtlačok pečiatky. Údaje Nájomcu - fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (mobilné číslo, e- mailová adresa), čísla vernostných kariet, dátum narodenia, údaje občianskom a o vodičskom preukaze a/alebo cestovnom pase, údaje o škodových udalostiach, údaje o platbe (spôsob platby, údaje o platobnej /kreditnej karte a ostatné údaje o platobnom styku), informácie o používaní prenajatého vozidla, vlastnoručný podpis

1.2 Prenajímateľ je na základe osobitného súhlasu oprávnený spracúvať:
- fotokópie úradných dokladov fyzických osôb a/alebo iným spôsobom elektronicky vyhotovené a zaznamenané kópie a opisy úradných dokladov (skenovanie dokladov, overenie pravosti dokladov, ktoré sú ukladané na elektronických médiách a pod.), za predpokladu, že Prenajímateľ, v odôvodnených prípadoch, takéto kópie úradných dokladov požaduje od dotknutej osoby,
- osobné údaje fyzických osôb, oprávnených viesť prenajaté motorové vozidlo iných ako Nájomca (ďalej len "Ďalší vodič"). Na základe zmluvných dojednaní s Prenajímateľom je Nájomca povinný poskytnúť osobné údaje Ďalších vodičov, pričom Nájomca je oprávnený poskytnúť osobné údaje Ďalšieho vodiča výlučne na základe primeraného právneho základu. Ak Nájomca nedisponuje súhlasom, resp. iným oprávnením (napr. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov) nie je oprávnený Prenajímateľovi poskytnúť osobné údaje Ďalšieho vodiča. Ak poskytuje osobné údaje priamo Ďalší vodič, Prenajímateľ pred ich poskytnutím požiada Ďalšieho vodiča o udelenie osobitného súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov v informačnom systéme Prenajímateľa.

Súhlas je dotknutou osobou (Nájomca, Ďalší vodič a pod.) udeľovaný slobodne a dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať formou písomnej žiadosti adresovanej na sídlo Prenajímateľa. Dotknutá osoba môže poskytnúť len pravdivé, správne a úplné osobné údaje. Za nepravdivosť, neúplnosť a neaktuálnosť osobných údajov zodpovedá dotknutá osoba. Každá dotknutá osoba má právo na informácie, opis a opravu / aktualizáciu svojich osobných údajov spracúvaných Prenajímateľom.

1.3 Prenajímateľ je na základe
- § 10 ods. 3 písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať informácie o výskyte prenajatého motorového vozidla vedeného Ďalším vodičom,
- § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať informácie o výskyte prenajatého motorového vozidla vedeného Nájomcom získané prevádzkou monitorovacieho zariadenia, ak je ním vozidlo vybavené. K spracúvaniu osobných údajov (vyplývajúcich zo získaných informácií o výskyte vozidla) dochádza len v prípade, ak je Prenajímateľ schopný identifikovať fyzickú osobu používajúcu vozidlo a vozidlo je vybavené monitorovacím zariadením. V tomto prípade budú spracúvané osobné údaje v rozsahu získaných GPS informácií o výskyte vozidla a z toho odvoditeľných charakteristík dotknutej osoby. Nájomca je pri preberaní vozidla informovaný o tom, že je prenajaté vozidlo vybavené GPS monitorovacím zariadením. Informačný systém Prenajímateľ riadne oznámil Úradu na ochranu osobných údajov SR, v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi pre Prenajímateľa zo Zákona o ochrane osobných údajov.

1.4 Prenajímateľ bude osobné údaje špecifikované v bode 1 a 2 spracúvať výlučne za účelom zavedenia predzmluvných vzťahov (najmä rezervácia, poskytnutie údajov na prípravu zmluvy); uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia; fakturácie, evidencie a vymáhania pohľadávok; riešenia poistných a škodových udalostí.

1.5 Prenajímateľ bude osobné údaje špecifikované v bode 3 spracúvať výlučne za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov a to predovšetkým za účelom ochrany majetku a finančných záujmov Prenajímateľa.

1.6 Vyššie uvedené údaje osôb a informácie o osobách, ktoré majú alebo môžu mať rozsah osobných údajov, Prenajímateľ v prípade nutnosti sprístupňuje a/alebo poskytuje len súdom, orgánom činným v trestnom konaní a poisťovniam (na základe osobitných zákonov) a to predovšetkým z dôvodu poskytovania súčinnosti za účelom ochrany právom chránených záujmov Prenajímateľa a dotknutých osôb.

1.7 Prenajímateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré spracúva. Nevyužije ich pre vlastnú potrebu a bez primeraného právneho základu osoby ich nezverejní, nikomu neposkytne ani nesprístupní. Mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti žiadna z dotknutých strán nemá, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh. Dotknutá fyzická osoba má na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo od Prenajímateľa na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
- potvrdenie, či Prenajímateľ spracúva /nespracúva osobné údaje môjho neplnoletého dieťaťa,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu ustanovenom Zákonom o ochrane osobných údajov,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prenajímateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
- likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, - blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

V prípade uplatnenia práva žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom, sa táto žiadosť považuje za podanú, ak bude následne doručená Prenajímateľovi aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.

1.8 Prenajímateľ prijal a v praxi uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu spracúvaných údajov a informácií v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.9 Prenajímateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný archivovať vybranú časť zmluvnej dokumentácie ako účtovný doklad/podklad počas 10 rokov od skončenia platnosti Zmluvy.