Podmienky prenájmu – Priva.sk

Podmienky prenájmu

1. NEZÁVÄZNÁ REZERVÁCIA

Bude potvrdená na konkrétne vozidlo a nie na skupinu.

2. MINIMÁLNY VEK VODIČA

Minimálny vek je uvedený pri každom vozidle jednotlivo.

3. DOKLADY POTREBNÉ K UZATVORENIU NÁJOMNEJ ZMLUVY O NÁJME VOZIDLA

Platný identifikačný doklad (občiansky preukaz alebo pas) a vodičský preukaz príslušnej skupiny platnej v SR. U firiem je naviac potrebné doložiť výpis zo živnostenského alebo obchodného registra a splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste.

4. MINIMÁLNA DOBA NÁJMU

24 hodín, tolerancia omeškania je 60 minút.

5. PREDĹŽENIE NÁJMU

V prípade, že nájomník si chce predĺžiť dobu nájmu, potom mu doporučujeme, aby túto žiadosť čo najrýchlejšie oznámil prenajímateľovi, aby sme mohli učiniť všetko, čo bude v našich možnostiach a nájomníkovi vyhoveli. Akékoľvek predĺženie doby nájmu je nutné zaplatiť pred zahájením predĺženej doby nájmu.

6. V CENE NÁJMU JE ZAHRNUTÉ

cestná asistencia 24/7
zákonné poistenie
havarijné poistenie so spoluúčasťou, výška spoluúčasti je uvedená pri každom vozidle
diaľničná známka pre SR
servis vozidla
cestná daň
pneumatiky podľa sezóny + ich výmenu a uskladnenie
umytie vozidla
oleje a prevádzkové náplne a bežnú údržbu vozidla
PHM nie sú v cene

7. ĎALŠÍ VODIČ

Vozidlo je vždy prenajaté jednému vodičovi. Za každého ďalšieho vodiča je účtovaný jednorazový poplatok. Výška poplatku je uvedená v sekcii PREHĽAD POPLATKOV.

8. PRISTAVENIE / PREVZATIE VOZIDLA

Bezplatné pristavenie vozidla je počas pracovnej doby na pobočke.
Bezplatné pristavenie vozidla je v rámci mesta Trenčín pri nájme dlhšom ako 1 deň.
Bezplatné pristavenie vozidla je pri nájme dlhšom ako 1 mesiac v rámci SR.
Pristavenie vozidla mimo pracovnej doby po predchádzajúcej dohode za poplatok.
Pristavenie vozidla pri 1 dňovom nájme v rámci mesta Trenčín za poplatok.
Pristavenie vozidla mimo adresu pobočky alebo mesta Trenčín za poplatok.

9. ODSTAVENIE / ODOVZDANIE VOZIDLA

Bezplatné odstavenie vozidla na pobočke počas i mimo pracovnej doby.
Bezplatné odstavenie vozidla pri nájme dlhšom ako 1 deň v rámci mesta Trenčín.
Odstavenie vozidla mimo adresu pobočky za poplatok.
Odstavenie vozidla mimo pracovnej doby po predchádzajúcej dohode za poplatok.
Odstavenie vozidla pri 1 dňovom nájme v rámci mesta Trenčín za poplatok.
Odstavenie vozidla pri nájme dlhšom ako 1 mesiac mimo adresu pobočky za poplatok.

11. PLATBA

Akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou (Visa, Visa Electron, Visa PayWave, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic), neakceptujeme American Express, Diners Club. Pri platbe v hotovosti si účtujeme poplatok.. U právnických osôb možnosť fakturácie. Platba za nájom je realizovaná najneskôr pri preberaní vozidla.

12. DAŇ

Všetky uvádzané ceny na tejto web stránke sú vrátane DPH 20%.

13. POISTENIE

Všetky vozidlá sú zákonné aj havarijné poistené. Nájomca je zodpovedný za všetky poškodenia na vozidle do výšky spoluúčasti. Spoluúčasť je možné znížiť zakúpením FULL GARANCE. Akúkoľvek škodu na prenajatom vozidle je nutné nahlásiť polícii. V prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške. Pre plnenie poistnej udalosti je potrebné predložiť technický preukaz a kľúče, v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške.

14. ZÁBEZPEKA / ZÁLOHA

Pri prevzatí vozidla požadujeme vratnú zábezpeku, ktorej výška je uvedená u každého vozidla na našej web stránke. Zábezpeku je možné uhradiť pri prevzatí vozidla prostredníctvom Vašej platobnej karty (nie je možné platiť v hotovosti). Zábezpeka je určená na krytie prípadných škôd nekrytých havarijným poistením, neodstrániteľného znečistenia a poškodenia interiéru vozidla. V prípade riadneho vrátenia vozidla je zábezpeka vrátená v plnej výške.

15. PODMIENKY STORNA

Zákazníci môžu stornovať záväznú rezerváciu bezplatne, ak túto skutočnosť oznámia prenajímateľovi 3 dni pred dátumom začiatku nájmu vozidla.
V prípade stornovania nájmu vozidla, ktoré bude oznámené v kratšej lehote ako 3 dni pred začatím nájmu vozidla, bude účtovaný administratívny poplatok vo výške 30% z hodnoty dohodnutého nájmu.
Ak si prajete zrušiť rezerváciu, obráťte sa, prosím, telefonicky na rezervačnú centrálu našej spoločnosti.

16. NEHODY A PORUCHY

Nájomca je povinný ihneď ohlásiť akúkoľvek škodu telefonicky alebo e-mailom prenajímateľovi. Pri akejkoľvek nehode, živelnej udalosti, vniknutí tretích osôb do vozidla či odcudzenie vozidla je povinný udalosť ohlásiť polícii a vyžiadať si doklad o prevedenom šetrení. Vozidla sú kryté zárukou výrobcu, prípadnú opravu je nutné zariadiť v autorizovanom servise výrobcu a na základe predloženia servisnej knížky vyžadovať bezplatnú opravu, pokiaľ nie je s prenajímateľom dohodnuté inak. Zriadili sme pre Vás asistenčnú službu pre prípad nehody (platí pre značky JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO, NISSAN), a poruchy (JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO, NISSAN, RENAULT).

17. JAZDA DO ZAHRANIČIA

Cesta je povolená do krajín EU okrem Rumunska, Grécka, Bulharska a Cyprus. Cesta je taktiež povolená do krajín EFTA (Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko). Nájomca je povinný o vycestovaní do týchto krajín vopred oboznámiť prenajímateľa a tieto krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve.

Cestovanie nie je možné do krajín: Ukrajina, Bulharsko, Moldavsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Srbsko, Kosovo, Albánsko, Čierna Hora, Turecko, Rusko, Bielorusko, Grécko, Cyprus, Veľká Británia a všetky krajiny mimo územia Európy.