Prehľad poplatkov – Priva.sk

Prehľad poplatkov

VOLITEĽNÉ POPLATKY CENA bez DPH
Poplatok za mladšieho vodiča (pri každom vozidle je uvedená minimálna veková hranica) 10€ / deň
Ďalší vodič 20 € / jednorázový poplatok
Platba v hotovosti 20 € / jednorázový poplatok
Poplatok za dotankovanie PHM po klientovi 50€ + chýbajúce PHM
Požičanie a vrátenie vozidla mimo otváracích hodín pobočky 50 € / jednorázový poplatok
Požičanie a vrátenie vozidla cez víkend/ sviatok 100 € / jednorázový poplatok
Pristavenie / odstavenie vozidla mimo adresu pobočky alebo mesta Trenčín a Bratislava 0,50 € / 1 km
Pristavenie / odstavenie vozidla pri 1 dňovom nájme v rámci mesta Trenčín počas pracovnej doby 15 €
FULL GARANCE - Úplné prenesenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastným zavinením z nájomcu na prenajímateľa s nulovou spoluúčasťou. Prenesenie zodpovednosti sa nevzťahuje na poškodenie pneumatík, motora, podvozku, diskov kolies a krádež vozidla 20 € / deň alebo 35 € / deň v závislosti od kategórie vozidla
PART GARANCE - Prenesenie zodpovednosti pre krytie škôd na čelnom skle s nulovou spoluúčasťou 6 € / deň alebo 20 € / deň v závislosti od kategórie vozidla alebo 60 €/160€ / mesiac
POPLATKY ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY CENA bez DPH
Menšie poškodenie - oprava defektu 50 €
Menšie poškodenie - zaleštenie povrchového poškodenia laku karosérie 120 €
Menšie poškodenie - oprava preliačiny karosérie bez nutnosti opravy laku 150 €
Menšie poškodenie - škrabanec na jednom diely karosérie - lakovanie 200 € / 300 € v závislosti od kategórie vozidla
Menšie poškodenie - prasklina na čelnom okne do 1cm 50 €
Menšie poškodenie - poškodenie zliatinového disku kolesa 100 € / 300 € v závislosti na veľkosti disku kolesa
Menšie poškodenie - poškodenie disku kolesa s vysokým leskom 180 € / 400 € v závislosti na veľkosti disku kolesa
Menšie poškodenie - trvalé poškodenie pneumatiky (je nutné mať na jednej náprave rovnaké pneumatiky) hradí v plnom rozsahu klient
Väčšie poškodenie - deformácia karosérie, preliačina na karosérii 332 €
Väčšie poškodenie - škrabanec na jednom diele karosérie 200 € / 300 € v závislosti na značke vozidla
Väčšie poškodenie - deformácia, prasknutie dielu 332 €
Väčšie poškodenie - poškodenie čelného skla 332 €
Väčšie poškodenie - poškodenie bočných skiel / zadného skla 332 €
Poškodenie EČV hradí v plnom rozsahu klient + 20%
Lakovanie strecha / kapota 200 € / 500 € v závislosti na značke vozidla
Lakovanie spätné zrkadlo / kľučka dverí 150 €
Na akékoľvek poškodenie interiéru vozidla sa nevzťahuje poistenie, ale účtuje sa vždy skutočná náhrada škody a servisný úkon.V prípade, že suma za akékoľvek poškodenie presiahne sumu 3 320€, tak bude klientovi účtovaná spoluúčasť 10% zo spôsobenej škody.  
Prenajímateľ si vyhradzuje právo na opravu vozidla v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku opravy tak, aby bolo vozidlo vyradené z prevádzky čo najkratší čas. Klient môže požiadať o opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takomto prípade sa klientovi účtuje poplatok za stojné vo výške 50% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy poškodenia.  
Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH 20% neupatňuje.  
POKUTY A ODŤAH VOZIDLA CENA bez DPH
Administratívny poplatok za vybavenie dopravného priestupku (neobsahuje výšku pokuty) 20 €
Pokuty za priestupky v dobe trvania zmluvy hradí v plnom rozsahu klient
Odtiahnutie vozidla z dôvodu dopravného priestupku hradí v plnom rozsahu klient
Odťah vozidla pri dopravnej nehode - vinník klient hradí v plnom rozsahu klient
Odťah vozidla pri dopravnej nehode - vinník tretia osoba hradí poisťovňa alebo prenajímateľ
Odťah nepojazdného vozidla z dôvodu poruchy podľa charakteru poruchy prenajímateľ alebo klient
Znečistenie - od zvierat 100 €
Znečistenie - odpadky vo vozidle, špinavý interiér / sedačky - suché čistenie 40 € / 60 € v závislosti od rozsahu znečistenia
Znečistenie - odpadky vo vozidle, špinavý interiér / sedačky - mokré čistenie 70 € / 150 € v závislosti od rozsahu znečistenia
Nadmerné znečistenie vozidiel kategórie VAN a Dodávka, 9-miestne (interiér + ložná plocha) 100 € / 250 € v závislosti od rozsahu znečistenia
Neodstraniteľné znečistenie (napr. rozliate mlieko, chemické znečistenie farbou, riedidlami a podob.) hradí v plnom rozsahu klient
Nedodržanie garančnej prehliadky vozidla predpísanej výrobcom (prekročenie o 1 000km a viac) 500 €
Nedodržanie garančnej prehliadky vozidla predpísanej výrobcom (prekročenie o 10 000km a viac) zostatková hodnota vozidla
Chybné natankovanie PHM (oprava nutná v autorizovanom servise s prípadnou výmenou motora) hradí v plnom rozsahu klient + PHM
Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla hradí v plnom rozsahu klient + 20%
Náhrada za stratu bielej alebo zelenej karty 30 €
Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla hradí v plnom rozsahu klient + 20%
Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla hradí v plnom rozsahu klient
Náhrada za stratu náradia od vozidla hradí v plnom rozsahu klient
Náhrada za stratu EČV od vozidla hradí v plnom rozsahu klient + 20%
Porušenie zákazu fajčenia vo vozidle 800 €
Neriadenie sa výzvou prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia) 100 €
Nepristavenie vozidla na obhliadku pri dlhodobom nájme (na dohodnuté miesto) 100 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu prenajímateľa 100 €
Poplatok za odobratie vozidla 450 €
V prípade neohlásenia nehody alebo poškodenia vozidla (polícii alebo prenajímateľovi) hradí v plnom rozsahu klient
Zámena dielov, súčiastok alebo iných častí vozidla, iné zásahy do vozidla hradí v plnom rozsahu klient
Zrušenie záväznej rezervácie 30% z dohodnutej hodnoty nájmu
Poskytnutie vozidla tretej strane (neuvedený šofér, cudzia osoba) 200 €
Poplatok za upomienku pre faktúru po dátume splatnosti 10 €
Používanie vozidla v rozpore so zmluvou 500 €
Nezákonná činnosť páchaná vozidlom hradí v plnom rozsahu klient + 500 €
V prípade hrubého porušenia predpisov s následkom odobratia vozidla políciou hradí v plnom rozsahu klient + 500 €
Porušenie Všeobecných obchodných podmienok hradí v plnom rozsahu klient + 500 €
PRISTAVENIE NÁHRADNÉHO VOZIDLA PO NEHODE ALEBO PORUCHE ZAVINENEJ VODIČOM, ALEBO NESPRÁVNOU MANIPULÁCIOU S VOZIDLOM CENA bez DPH
Pristavenie vozidla do 24 hodín na miesto udalosti 0,50 € / 1km SK / 0,80 € / 1km EU
Vrátenie opraveného vozidla a odvoz náhradného vozidla 0,50 € / 1km SK / 0,80 € / 1km EU